Disclaimer....

Nederlands

PowerPlant Radio is een volledig particulier initiatief en heeft in zijn geheel geen zakelijke belangen en doeleinden.

PowerPlant Radio draait via het radioplatform en onder de nadrukkelijke voorwaarden van RADIONOMY SA. en Conform haar eigen Terms & Use en de Algemene Voorwaarden stelt Radionomy zich aansprakelijk voor alle kosten inclusief auteursrechten en naburige rechten, PowerPlant Radio accepteert hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onder verwijzing naar de Overeenkomst , zoals overeengekomen met Radionomy en PowerPlant Radio.
PowerPlant Radio verklaart hierbij dat al zijn content op de servers van Radionomy volledig legaal en met 100% (schriftelijke) toestemming van de betreffende uitgevers is geplaatst en uitsluitend wordt aangewend ter promotie hiervan.

Alle content, door PowerPlant Radio gebruikt en geplaatst op de PowerPlant Radio website, te noemen: foto's, video's, logo's, links naar andere websites, en alle andere content is volledig legaal en met volledige toestemming van de betreffende uitgevers.
Deze contenten worden dan ook uitsluitend gebruikt ter promotie, zoals overeengekomen met de betreffende uitgevers en worden daarbij uitsluitend door PowerPlant Radio gebruikt voor eigen gebruik. PowerPlant Radio stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor verspreiding en/of illegaal kopieren door derden.

Deze Website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van PowerPlant Radio, DinxperFM is hierbij op geen enkele wijze betrokken en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of activiteiten op deze pagina.


English

PowerPlant Radio is an entirely private initiative and has no business interests and purposes in its entirety.

PowerPlant Radio runs on the radio platform and under the express terms of RADIONOMY SA. and In accordance with its own Terms & Use and General Conditions Radionomy be liable for all costs, including copyright and related rights, PowerPlant Radio accept here whatsoever no liability for referring to the Agreement agreed by Radionomy and PowerPlant Radio.
PowerPlant Radio certify that all it's content on the servers Radionomy completely legal and 100% (written) permission of the publisher is inserted and will be used solely to promote this.

All content used by PowerPlant Radio and posted to mention the PowerPlant Radio website: pictures, videos, logos, links to other websites, and all other content is completely legal and with full permission of the publishers.
This contention ingredients are being used exclusively for the promotion, as agreed with the publishers and are being used exclusively by PowerPlant Radio for personal use. PowerPlant Radio therefore takes no responsibility for distribution and / or illegal copying by third parties.

This website is the sole responsibility of PowerPlant Radio, DinxperFM here is in no way involved and can not be held liable for the content of this page.